Projekt CLARA 2 Česko-Bavorsko

O projektu

Základní myšlena obou projektů vyplynula z pozitivních zkušeností všech projektových partnerů z realizace projektu CLARA@eu v letech 2004 – 2006. V rámci projektu CLARA@eu byly vytvořeny kontakty a nastavena spolupráce Karlovarského kraje se sousedními pohraničními kraji na saské (dnes Vládní kraj Chemnitz) a bavorské straně (Horní Franky). Proto, aby bylo možné pokračovat v již nastavené trilaterální spolupráci – Bavorsko, Sasko, Karlovarský kraj, v rámci jednotlivých tematických okruhů, byly vytvořeny dva obdobné projekty na:


  • česko-saské hranici (projekt „CLARA II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu“); tento projekt není předmětem tohoto materiálu;
  • česko-bavorské hranici (projekt „CLARA II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-bavorském regionu“); tento projekt je předmětem tohoto materiálu.

Společným kooperačním partnerem obou projektů je Karlovarský kraj, který v obou projektech převezme roli vedoucího partnera (lead partner) a bude koordinovat aktivity obou projektů tak, aby bylo možné propojit spolupráci všech tří stran (Bavorsko, Sasko a Karlovarský kraj).

Cílem projektu je zintenzivnění a další prohlubování vzájemných vztahů a budování komplexnější sítě partnerů na obou stranách hranice. Jedná se o průřezový přístup k tématům veřejné správy, tj. k tématům, která mají bezprostřední vliv na život občanů. Na základě výsledků a zkušeností z projektu Clara@eu dojde projektem Clara II k upevnění přeshraničních kooperačních struktur a budou řešeny aktuální problémy společného přeshraničního regionu s cílem přispět k jeho trvale udržitelnému a vzájemně koordinovanému rozvoji. Za tímto účelem jsou plánována setkání koordinátorů, odborné i veřejně přístupné konference a workshopy k jednotlivým dílčím tématům. Pomocí společných akcích budou připraveny podklady a vypracovány společné strategie na tato hlavní témata:

  • civilní obrana a řízení rizik
  • cestovní ruch a lázeňství
  • doprava
  • veřejná správa blíže občanům
  • regionální rozvoj a územní plánování
  • lidské zdroje a vzdělávání

Dále jsou také plánovány vzájemné návštěvy personálu partnera projektu, podpora spolupráce v oblasti škol, sportu, profesního vzdělávání a vysokých škol a podpora dílčích přeshraničních kooperací.

Projekt je tedy zaměřen na vytvoření (nastavení, otestování) stabilních a funkčních přeshraničních struktur a komunikačních platforem/kanálů mezi zúčastněnými partnery s cílem přispět k trvale udržitelnému rozvoji společného pohraničí a s cílem zlepšit servis pro občany na obou stranách hranice.

Doba realizace projektu

  • 01.11. 2010 – 30.09. 2013 (35 měsíců)
top